ALV van de Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Op woensdag 10 mei 2023 om 20:00 uur wordt in It Andringahûs de Algemene Ledenvergadering 2023 van de Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn (EKA) gehouden.

Niet alleen de leden zijn uitgenodigd, maar alle dorpsgenoten die vinden dat Aldeboarn zelf de regie moet houden over de energietransitie. Als speciaal agendapunt hebben wij een discussie over de behoefte aan een elektrische deelauto in ons dorp aan de hand van ervaringen uit Akkrum-Nes.

Komt allen. De koffie staat klaar!

 

Agenda:

1.      Opening

2.      Notulen ALV 2022

3.      Mededelingen

4.      Jaarverslag 2022

5.      Financieel jaarverslag 2022

6.      Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

7.      Lopende initiatieven

8.      Raadpleging over wat te doen met uitzonderlijk rendement Jister zonnedak*

9.      Initiatieven voor de langere termijn

10.  Bestuurszaken

11.  Rondvraag

12.  Sluiting van de ALV

Pauze

Presentatie Dorpsauto Akkrum/Nes

In Akkrum staat sinds kort een deelauto. Hoe heeft de energiecoöperatie van Akkrum-Nes dit voor

elkaar gekregen. Welke hobbels hebben ze weten te nemen? Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Tom

Yntema of Gretha Oost zullen ons meenemen in hun project.

 

Het bestuur van de EKA.